Fotografie: Sonja Rothweiler

PENTHESILEA am Düsseldorfer Schausielhaus 1991, Regie: Herbert König, Fotografie: Sonja Rothweiler

Fotografie: Sonja Rothweiler